หน้าหลัก
หน้าหลัก  ข้อมูลเทศบาล  ข้อมูลพื้นฐาน  ข้อมูลสถิติ  ข่าวประชาสัมพันธ์  สถานที่สำคัญ  หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง   ติอต่อเทศบาล  
วิสัยทัศน์เทศบาลใหม่...."เลิงนกทาน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษาก้าวไกล" ยินต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา ด้วยความยินดียิ่งค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลเิลิงนกทา
     สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็น 
ราชการท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ใกล้ชิด 
และรับใช้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น โดยสามารถรับบริการต่างๆ จากเทศบาลฯ
โดยต่อต่อผ่านเวปไซด์นี้
คุยกับนายกฯ
ติดต่อราชการ
เบอร์โทรศัพท์
ร้องทุกข์
 ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปไซด์ของสำนักงาน
 เทศบาลตำบลเลิงนกทา
 http://www.loengnok thacity.go.th
 โดยเวปไซด์นี้จะเป็นช่องทางหนึ่ง
 ในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ของเทศบาลตำบลเลิงนกทา
 ให้เป็นที่รู้จักในด้าน ต่างๆ เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับเทศบาลฯ ข้อมูลพื้นฐาน ในด้านต่างๆ
 ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกใน ด้านการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและ ทันสมัย
 อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการติดต่อขอรับ บริการ
จากสำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา 
ได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น...นายอิทธิชัย จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
 
 ด่วน! ประกาศ............

1.ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
  ปฎิบัติราชการเพื่ออำนวยความ
  สะดวกให้แก่ประชาชน (คลิก)

 

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเิลิงนกทา
 สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 ตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ประมาณ 4.5 ก.ม. อยู่บ้านเลิงนกทา
 (เลิงเ่ก่า) ถนน ่เลิงเก่า - หนองแสง อยู่ใกล้วิทยาลัยการอาีชีพเลิง นกทา
 สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 

สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

โทรศัพท์ 0-4578-2291-3 โทรสาร 0-4578-2294

http://www.loengnok thacity.go.th

แผนที่แสดงที่ตั้งชุมชนเทศฯเลิงฯ


คำขวัญอำเภอเลิงนกทา "เกษตรกรรมฟูเฟื่อง เมืองนกทาใหญ่ ถิ่นภูไทงามเลิศ ต้นกำเนิดสายธาร งามตระกานภูถ้ำพระ แหล่งธรรมะดีเด่น"
หน้าหลัก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
บุคลากร พนักงาน เทศบาล
แผนยุทธศาสตร์
นโยบายผู้บริหาร
เบอร์โทรศัพท์
 
ที่ตั้ง
สาธารณูปโภค
สาธารณสุข
การคมนาคม / การขนส่ง
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมประเพณี
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
จำนวนประชากร
ภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ
บรรเทาสาธารณภัย
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดาวโหลดแบบฟอร์ม / เอกสารต่างๆ
งานจัดซื้อ / จัดจ้าง / สอบราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
สถานะการเงินการคลัง
ประกาศงานบริหารงานบุคคล
ภาษีและค่าธรรมเนียมของเทศบาล
งานกองสาธารณสุข
บริการต่างๆ เทศบาลตำบลเลิงนกทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เอกสารงบประมาณประจำปี
ประกาศเทศบา/ประชาสัมพันธ์
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถาม - ตอบแสดงความคิดเห็น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ
วัดพรหมวิหาร
วัดศรีบุญเรืิอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร
 
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
อำเภอเลิงนกทา

ขอเชิญพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเลิงนกทา ร่วมโครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม (ประชุมประชาคมื้องถิ่น) วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเลิงนกทา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมทำความสะอากถนนสายหลักสายรอง ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย. 59-ต.ค. 60 !!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ "เทศบาลตำบลเลิงนกทา"